Publicerad: 2 december 2019

Varför lokal lönebildning

Den lokala lönebildningen är ett viktigt inslag i det lokala självstyret. Med den utgångspunkten är det nödvändigt att arbetsgivarna, kommuner och regioner, har ett avgörande inflytande över löner och löneökningarnas nivå och fördelning.

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs

Kommuner och regioner är personalintensiva organisationer som ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Det är av avgörande betydelse för kvaliteten i verksamheterna att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Den lokala lönebildningen är en viktig förutsättning för att lyckas med detta.

Skattemedlen ska användas effektivt

Såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningarna och de förtroendevaldas prioriteringar ser olika ut hos olika arbetsgivare. Medarbetarnas löner är den största posten i budgeten, i regel runt 70 procent. Därför är det viktigt att kommuner och regioner har möjlighet att betala en lön som är rätt utifrån de lokala förutsättningarna.

Möjlighet att förändra lönerelationer mellan olika grupper

Förändrade värderingar eller förändrat arbetsinnehåll kan vara anledning till att kommunen eller regionen kan anse att en grupps löneläge behöver förändras i relation till en annan grupps löneläge. Det måste vara möjligt att genomföra sådana förändringar inom ramen för en väl fungerande lönebildning.

Förväntningar på individuell lön

Det finns förväntningar från medarbetarna på en individuell lön som bestäms i dialog mellan chef och medarbetare. Det är i den dialogen om arbetsresultat och lön som förutsättningar skapas för måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.

Arbetsgivarens ansvar

Framgångsrik lokal lönebildning förutsätter att varje arbetsgivare tar ställning till bland annat önskvärd lönestruktur och löneökningsbehov. För att SKR i framtiden ska kunna teckna kollektivavtal som ger förutsättningar för lokal lönebildning, fordras att varje arbetsgivare lever upp till och tar ansvar för intentionerna i kollektivavtalen.

Det är av stor betydelse för sektorns attraktivitet och för kommunernas och regionernas möjlighet att rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!