Publicerad 6 april 2022

Fakta om löner

Här hittar du fakta om löner för några stora yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region. Lönesättningen är individuell och differentierad.

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet till skillnad från medellönen som är den genomsnittliga lönen för gruppen. Medianlönen ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna.

Lönerna som presenteras nedan är grundlöner, det vill säga exklusive rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Lönen är uppräknad till heltid. Chefer ingår inte i lönestatistiken. Som chef räknas personer med verksamhets-, ekonomi- och/eller personalansvar.

Lönerna avser nationell nivå och avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika kommuner/regioner, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive kommun/region.

 • Barnskötare

  Inom kommunerna finns det cirka 56 000 barnskötare, varav den stora majoriteten arbetar inom förskolan. Gruppen består både av utbildade och outbildade barnskötare.

  • Barnskötare inom kommunerna har en medianlön på 25 800 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 400 kronor eller mer.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

 • Läkare

  Det finns cirka 35 000 läkare inom regionerna, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

  Läkare med specialistkompetens

  • Specialistkompetenta läkare inom regionerna har en medianlön på 80 000 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda hade en lön på 91 500 kronor eller mer.

  Läkare utan specialistkompetens

  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 45 800 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 52 000 kronor eller mer.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

 • Lärare

  Det finns cirka 188 000 lärare och förskollärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

  Förskollärare

  • För förskollärare ligger medianlönen på 33 000.
  • De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på 38 200 kronor eller mer.

  Grundskollärare

  • Medianlönen för en grundskollärare är 37 900 kronor.
  • De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på 45 100 eller mer.

  Gymnasielärare

  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 39 900 kronor i månaden.
  • Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 46 000 kronor eller mer.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

 • Sjuksköterskor

  Det finns cirka 85 000 sjuksköterskor inom kommuner och regioner. Av dessa är 69 000 sjuksköterskor i regioner och 16 000 i kommuner. Sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen inom regionerna. Sjuksköterskor arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

  Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

  Allmänsjuksköterskor

  • Allmänsjuksköterskor inom regionerna har en medianlön på 32 600 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 39 900 kronor eller mer.

  Distriktssköterskor

  • Distriktssköterskor har en medianlön på 39 400 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 43 300 kronor eller mer.

  Intensivvårdssjuksköterskor

  • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 40 300 kronor, de bäst betalda har en lön på 47 400 kronor eller mer.

  Skolsköterskor

  • Skolsköterskor har en medianlön på 40 200 kronor, de bäst betalda har lön på 44 200 kronor eller mer.

  Utöver den grundlön som nämns ovan, har också många sjuksköterskor rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis får en intensivvårdssjuksköterska som har rörliga ersättningar i genomsnitt 4 100 kronor i månaden. Merparten av detta utgörs av tillägg för obekväm arbetstid.

  Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom regioner respektive kommuner. Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika arbetsgivare, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser hos respektive arbetsgivare.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

 • Socialsekreterare

  Det finns cirka 26 000 socialsekreterare som är anställda i kommunerna. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

  • Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 35 900 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 41 300 kronor eller mer.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

 • Undersköterskor

  Inom kommunerna finns det cirka 105 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 39 000 undersköterskor, varav merparten inom vård- och specialistavdelningar.

  • Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer.
  • Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

  Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 900 kronor per månad i kommuner och i till 3 500 kronor. Merparten av dessa utgörs av ersättning för obekväm arbetstid.

  Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2021.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.