Publicerad: 27 maj 2019

Fakta om löner 2018

Här hittar du fakta om löner för några stora yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region. Lönesättningen är individuell och differentierad. Samtliga löner är från 2018 och anges utifrån heltid.

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet till skillnad från medellönen som är den genomsnittliga lönen för gruppen. Medianlönen ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna.

Lönerna som presenteras nedan är grundlöner, det vill säga exklusive rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Chefer ingår inte i lönestatistiken. Som chef räknas personer med verksamhets-, ekonomi- och/eller personalansvar.

Lönerna avser nationell nivå och avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika kommuner/regioner, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive kommun/region.

Barnskötare

Inom kommunerna finns det cirka 57 000 barnskötare, varav den stora majoriteten arbetar inom förskolan. Gruppen består både av utbildade och outbildade barnskötare.

 • Barnskötare inom kommunerna har en medianlön på 24 300 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 27 400 kronor eller mer.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Läkare

Det finns cirka 33 000 läkare inom regionerna, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

Läkare med specialistkompetens

 • Specialistkompetenta läkare inom regionerna har en medianlön på 73 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 85 000 kronor eller mer.

Läkare utan specialistkompetens

 • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 43 300 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 49 300 kronor eller mer.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Lärare

Det finns cirka 191 000 lärare och förskollärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

Förskollärare

 • För förskollärare ligger medianlönen på 30 800.
 • De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 35 400 kr i månaden.

Grundskollärare

 • Medianlönen för en grundskollärare är 35 000 kronor.
 • De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 41 600 kr i månaden.

Gymnasielärare

 • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 37 000 kr i månaden.
 • Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 42 900 kr i månaden eller mer.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Sjuksköterskor

Det finns cirka 84 000 sjuksköterskor inom kommuner och regioner. Av dessa är 68 000 sjuksköterskor i regioner och 16 000 i kommuner. Sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen inom regionerna. Sjuksköterskor arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

Allmänsjuksköterskor

 • Allmänsjuksköterskor inom regionerna har en medianlön på 30 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 36 400 kronor eller mer.

Distriktssköterskor

 • Distriktssköterskor har en medianlön på 35 800 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 38 600 kronor eller mer.

Intensivvårdssjuksköterskor

 • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 37 200 kronor, de bäst betalda har en lön på 42 300 kronor eller mer.

Skolsköterskor

 • Skolsköterskor har en medianlön på 36 500, de bäst betalda har lön på 40 200 eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan, har också många sjuksköterskor rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis får en intensivvårdssjuksköterska som har rörliga ersättningar i genomsnitt 3 300 kronor i månaden. Merparten av detta utgörs av tillägg för obekväm arbetstid.

Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom regioner respektive kommuner. Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika arbetsgivare, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser hos respektive arbetsgivare.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Socialsekreterare

Det finns cirka 25 000 socialsekreterare som är anställda i kommunerna. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

 • Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 33 400 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 38 700 kronor eller mer.

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018. Bland annat förändrades redovisningen av socialsekreterare. Detta gör att antalet socialsekreterare inte är helt jämförbart med föregående år.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Undersköterskor

Inom kommunerna finns det cirka 109 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 37 000 undersköterskor, varav merparten inom vård- och specialistavdelningar.

SKR och Kommunal enades 2016 om en riktad satsning på undersköterskors löner fram till 2019. Efter 2016 har också lönerna för denna grupp ökat mer än för andra jämförbara grupper.

 • Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 25 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 28 500 kronor eller mer.
 • Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 26 000 kr där de bäst betalda har en lön på 29 000 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 2 800 kronor. Merparten av dessa utgörs av ersättning för obekväm arbetstid.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!