Organisationer inom sociala dialogen

SKR deltar i den sociala dialogen genom medlemskap och aktivt deltagande i SGI Europe (f d CEEP) som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKR deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Inom den sociala dialogen träffas representanter för arbetsgivarna och de fackliga företrädarna. De förhandlar om och överlägger i frågor som omfattar alla sektorer och branscher inom EU. Ibland deltar också representanter för EU-kommissionen i dialogen.

Representanter för arbetsgivarna är SGI Europe, organisationen för offentliga arbetsgivare, och BusinessEurope, arbetsgivarorganisation för privata arbetsgivare på EU-nivå. ETUC, på svenska kallad Europafacket, EFS (Europeisk facklig samverkan), företräder de fackliga organisationerna.

Social dialog på sektorsövergripande nivå

SGI Europe

SGI Europe är en europeisk arbetsgivarorganisation för offentliga arbetsgivare i stat, kommuner, regioner och offentliga företag. SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare i EU med över 17 miljoner anställda.

Övriga arbetsmarknadsparter som deltar i denna dialog är Business Europe (privata arbetsgivare)/SMEunited (små och medelstora företag) och ETUC (Europafacket).

SGI Europe Sweden

SGI Europe

Social dialog på sektors- och branschnivå

CEMR - Council for European Municipalities and Regions

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Inom CEMR finns Employers’ Platform (CEMR-EP)som tillsammans med EPSU (European Federation of Public Service Unions) är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för lokal och regional förvaltning.

CEMR Employers’ Platform

HOSPEEM - European Hospital and Health Care Association

HOSPEEM är den europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare.
HOSPEEM och EPSU är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för europeiska sjukhus.

HOSPEEM

EFEE - European Federation of Education Employers

EFEE är en europeisk arbetsgivarorganisation inom utbildningssektorn på alla utbildningsnivåer. Tillsammans med ETUCE (European Trade Union Committee for Education) är EFEE arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för utbildning.

EFEE

Övriga organisationer

ILO - International Labour Office

SKR intressebevakar också de internationella arbetsgivarfrågorna genom sitt deltagande i den svenska ILO-kommittén.

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Kommittén är en trepartisk myndighet som består av regeringen och arbetsmarknadens parter och ligger under arbetsmarknadsdepartementet.

Svenska ILO-kommittén

ILO

Kommitténs arbetsuppgifter

  • Lämnar underlag för regeringens svar till ILO vid utarbetandet av nya konventioner och rekommendationer samt för ställningstaganden i ratifikationsfrågor.
  • Lämnar rapporter till ILO om tillämpningen av de konventioner som Sverige ratificerat.
  • Är remissorgan för statliga utredningsbetänkanden och andra initiativ med förslag som kan ha betydelse för Sveriges internationella åtaganden.

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert
  • Malin Looberger
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!