Publicerad: 10 augusti 2020

Toppledarprogrammet 2020-2021

SKR:s Toppledarprogram är ett unikt program för dig som är hög chef i politiskt styrd verksamhet.

Under programmet arbetar vi med frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskapets utmaningar, utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet.

Utöver att stärka dig i din utveckling som chef och ledare kommer programmet att erbjuda en plattform för utveckling av din verksamhet. Du kommer att få stöd och utmaning i att arbeta konkret med ett dilemma och ett förändringsprojekt i vardagen. Samtidigt som du kommer att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer som du kan att ha nytta och glädje av långt efter att programmet avslutats.

I programmet kommer vi att ta del av spetskompetens från forskning och praktik. En av modulerna är förlagd till ett Europeiskt land där vi tar del av internationell erfarenhet och kunskap inom organisering och ledarskap.

Sista ansökningsdag för Toppledarprogrammet är 4 maj.

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer inom kommuner, regioner eller bolag som uppfyller dessa kriterier:

 • Leder en ledningsgrupp eller har en tyngre stabschefsroll
 • Hanterar komplexa frågor
 • Har direkt samverkan med politiken.

Vad programmet ger

Ett av programmets huvudsyften är att stödja dig att utmana ett konkret utvecklingsprojekt i din organisation. Att du ska kunna använda programmet som en resurs för att åstadkomma nödvändig förbättring på hemmaplan.

Ett annat syfte är att utveckla kompetensen att navigera och leda i osäkerhet, i komplexa system, på ett innovativt sätt som involverar, skapar lust och engagemang internt och externt. Programmet kommer att bidra till utveckling av din kunskap och förmåga inom följande områden:

Strategiskt ledarskap

Toppchefer måste hantera komplexa problem där det inte finns några entydiga svar. Utmaningen handlar om att se och förstå olika intressenters perspektiv, successivt formulera problemet och prova olika lösningar, snarare än att hitta ”den rätta”.

Strategisk ledning är att hantera spänningsfältet mellan den egna praktiken och verksamhetens långsiktiga utmaningar. Det handlar om hur den högsta ledningsnivån samspelar med omvärlden och ledarskapet på andra nivåer i organisationen.

Leda för effektivitet och resultat

Vi behöver effektivisera verksamheten och få ut mer av de resurser vi redan har. Det handlar om att säkerställa förtroendet för förvaltningens leverans i relation till politiker och medborgare. Utveckla en organisationskultur med fokus på medborgare, kund/brukare, effektivitet och resultat. Bredda perspektiven på olika styrsystem, verktyg för styrning och sätt att organisera verksamheten.

Förstå kritiska faktorer för utveckling, systematiskt förbättringsarbete, lärande och engagemang samt utveckla förmågan att sammantaget skapa förutsättningar för detta. Utveckla din förmåga att leda från en situation till en annan genom att, tillsammans med professionen, utveckla metoder för att mäta och värdera resultat.

Kulturutveckling

Kultur och struktur hänger nära samman. Men det är ingen enkel uppgift att designa strukturer som stödjer de beteenden vi vill se mer av. Att aktivt och medvetet utveckla en kultur där vi gör varandra bra, där samverkan över gränserna är naturligt och där vi investerar i varandras framgång. Chefer har betydelse som förebilder och kulturbärare och därför behöver arbetet börja i ledningsgruppen.

Ledningsgruppsutveckling

Ofta arbetar verksamhetens olika ledningsgrupper isolerat från varandra. Det är inte självklart att vi lyckas koordinera våra ledningsgrupper till ett samordnat ledningssystem. Här handlar det både om att utveckla din ledningsgrupp och stödja förmågan till tvärfunktionell samverkan mellan din och andra ledningsgrupper på olika nivåer i systemet.

Leda förbättring och utveckling

Att leda och driva utvecklings- och innovationsprocesser i en kunskapsorganisation, både internt och i en bredare kommun- eller regionkontext. Utveckla kunskap om hur verklig och nödvändig förändring kan komma till stånd, vad innovation i offentlig verksamhet innebär och hur ledarskapet kan skapa förutsättningar för kreativitet och nytänkande.

Att utveckla verksamheten genom kunskap om hur outnyttjade resurser hos medarbetare, medborgare, näringsliv, civilsamhälle och dem som tar del av välfärdstjänsterna tas tillvara och användas på bästa sätt.

Leda i osäkerhet och komplexitet

Insikt i hur sektorns utmaningar och olika utvecklingstrender påverkar förutsättningarna för välfärdsuppdraget och kraven på det strategiska ledarskapet. Stärka förmågan att agera i spänningsfältet mellan utveckling, innovation, effektivitet å ena sidan, och behovet av stabilitet, förutsägbarhet och att kunna hantera "besvärliga problem" när de uppstår å andra sidan.

Utveckla kunskap om hur förutsättningarna att hantera komplexa utmaningar kan stärkas genom att leda och agera tillsammans - ett kollektivt ledarskap. Förmåga att använda omvärldsbevakning som ett strategiskt verktyg och bli medveten om hur egna referensramar, kanaler och nätverk påverkar eller kan tas i bruk. Utveckla nyfikenhet, reflektionsförmåga och att omfatta många perspektiv, tolka och dra slutsatser.

Program 2020-2021

Toppledarprogrammet är sammanlagt 19 dagar fördelat på 6 moduler – samtliga genomförs på konferensanläggning i Sigtuna med undantag för studieresan.

Modul 1, 2 - 4 september 2020

Komplexa utmaningar i komplexa organisationer.

Modul 2, 25 – 27 november 2020

Ledningssystem.

Modul 3, 20 – 22 januari 2021

Styrning och utveckling.

Modul 4, 16 – 19 mars, 2021

Innovation och brukarinvolvering, studieresa till Europeiskt land.

Modul 5, 19 – 21 maj 2021

Förändring i komplexa system.

Modul 6, 13 – 15 oktober 2021

Långsiktig förändring och påverkan.

Motivation - en viktig förutsättning för utveckling

Din motivation och ditt aktiva deltagande är en förutsättning för att programmet ska leda till utveckling för dig och din organisation. Programmet ställer höga krav på närvaro och engagemang. Vi förväntar oss att du deltar med ett öppet sinne och ett intresse för innehållet och att lära av andra ledare, andra verksamheter och att bygga nätverk. Som deltagare förväntas du ha med dig ett konkret utvecklingsprojekt eller förbättringsområde från din verksamhet. Ditt valda område ska ha en tydlig potential att påverka verksamhetens resultat eller kvalitet.

Med programmet vill SKR bidra till utvecklingen av ett professionellt ledarskap, ta tillvara erfarenheter och utveckla kunskap om strategiskt ledarskap i politiskt styrd verksamhet samt erbjuda en arena för utveckling och nätverksbyggande.

Kostnad

Avgiften för Toppledarprogrammet är 105 000 SEK exklusive moms. Fakturering sker i samband med programstarten.

Nominering och ansökan

Ansökan ska kompletteras med en nominering från kommundirektör, regiondirektör eller VD i kommunala bolag. Inför programstart kommer deltagarna att intervjuas i syfte att beskriva hur Toppledarprogrammet förväntas bidra till din och verksamhetens utveckling.

Observera att vid ansökan från kommundirektör, regiondirektör och VD behövs ingen nominering.

Nominering till Toppledarprogrammet 2020-2021

Ansökan till Toppledarprogrammet 2020-2021

Viktigt att tänka på angående ansökan:

 • SKR accepterar endast ansökan via anmälningslänken och du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen och giltig.
 • Sista ansökningsdag är 4 maj.
 • Ansökan kan inte göras via e-post.
 • Besked om plats i programmet ges via e-post under juni och du ombeds då bekräfta din plats inom en vecka.

Urval

SKR förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de ansökningar som kommer in i syfte att skapa goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande. Platserna i programmet fördelas för att uppnå en god spridning av deltagare. Kriterierna för urval är bland annat:

 • Geografisk spridning
 • Verksamhetsområde
 • Storlek på uppdrag eller organisation
 • Könsfördelning
 • Erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag
 • Motivation

Kontakt

Christina Norlin Mistander
SKR
08-452 74 62

Informationsansvarig

 • Christina Norlin Mistander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!