Publicerad: 10 januari 2020

Toppledarprogrammet 2020-2021

Nästa programstart blir i september 2020. Information om anmälan med mera kommer under februari.

SKR:s Toppledarprogram är ett unikt program för dig som är hög chef i politiskt styrd verksamhet. Under programmet arbetar vi med frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskapets utmaningar, utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet.

Utöver att stärka dig i din utveckling som chef och ledare kommer programmet att erbjuda en plattform för utveckling av din verksamhet. Du kommer att få stöd och utmaning i att arbeta konkret med dina dilemman och dina förändringsprojekt i vardagen. Samtidigt som du kommer att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer som du kommer att ha nytta och glädje av långt efter att programmet har avslutats.

I programmet kommer vi att ta del av spetskompetens från forskning och praktik. En av modulerna är förlagd till Danmark där vi tar del av internationell erfarenhet och kunskap inom organisering och ledarskap.

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer inom kommuner, regioner eller bolag som uppfyller dessa kriterier:

  • Arbetar i en ledningsgrupp
  • Hanterar komplexa frågor
  • Leder genom andra chefer eller har en tyngre stabschefsroll
  • Har direkt samverkan med politiken.

Vad programmet ger

Ett av programmets huvudsyften är att stödja och utmana ett konkret utvecklingsprojekt i din organisation. Att du ska kunna använda programmet som en resurs för att åstadkomma nödvändig förbättring på hemmaplan.

Ett annat syfte är att utveckla kompetensen att navigera och leda i osäkerhet, i komplexa system, på ett innovativt sätt som involverar, skapar lust och engagemang. Programmet kommer att bidra till utveckling av din kunskap och förmåga inom följande områden:

Strategiskt ledarskap

Toppchefer måste hantera komplexa problem där det inte finns några entydiga svar. Utmaningen handlar om att se och förstå olika intressenters perspektiv, successivt formulera problemet och prova olika lösningar, snarare än att hitta ”den rätta”.

Strategisk ledning är att hantera spänningsfältet mellan den egna praktiken och verksamhetens långsiktiga utmaningar. Det handlar om hur den högsta ledningsnivån samspelar med omvärlden och ledarskapet på andra nivåer i organisationen.

Leda för effektivitet och resultat

Vi behöver effektivisera verksamheten och få ut mer av de resurser vi redan har. Det handlar om att säkerställa förtroendet för förvaltningens leverans i relation till politiker och medborgare. Utveckla en organisationskultur med fokus på medborgare, kund/brukare, effektivitet och resultat. Bredda sitt perspektiv på olika styrsystem, verktyg för styrning och sätt att organisera verksamheten.

Förstå kritiska faktorer för utveckling, systematiskt förbättringsarbete, lärande och engagemang samt utveckla förmågan att skapa förutsättningar för detta. Utveckla förmågan att leda från en situation till en annan genom att, tillsammans med professionen, utveckla metoder för att mäta och värdera resultat.

Kulturutveckling

Kultur och struktur hänger nära samman. Men det är ingen enkel uppgift att designa strukturer som stödjer de beteenden vi vill se mer av. Chefers betydelse som förebilder och kulturbärare. Att aktivt och medvetet utveckla en kultur där vi gör varandra bra, där samverkan över gränserna är naturligt och där vi investerar i varandras framgång. Att börja i ledningsgruppen

Ledningsgruppsutveckling

Ofta arbetar verksamhetens olika ledningsgrupper isolerat från varandra. Det är inte självklart att vi lyckas koordinera våra ledningsgrupper till ett samordnat ledningssystem. Här handlar det både om att utveckla enskilda ledningsgrupper och att öka förmågan till tvärfunktionell samverkan mellan ledningsgrupper på olika nivåer i systemet

Leda förbättring och utveckling

Att leda och driva utvecklings- och innovationsprocesser i en kunskapsorganisation, både internt och i en bredare kommun- eller regionkontext. Utveckla kunskap om hur verklig och nödvändig förändring kan komma till stånd, vad innovation i offentlig verksamhet innebär och hur ledarskapet kan skapa förutsättningar för kreativitet och nytänkande.

Skapa kunskap om hur outnyttjade resurser hos medarbetare, medborgare, näringsliv, civilsamhälle och dem som tar del av välfärdstjänsterna kan tas tillvara i utvecklingen av verksamheterna.

Leda i osäkerhet och komplexitet

Insikt i hur sektorns utmaningar och olika utvecklingstrender påverkar förutsättningarna för välfärdsuppdraget och kraven på det strategiska ledarskapet. Stärka förmågan att agera i spänningsfältet mellan utveckling, innovation, effektivitet å ena sidan, och behovet av stabilitet, förutsägbarhet och att kunna hantera "besvärliga problem" när de uppstår å andra sidan.

Utveckla kunskap om hur förutsättningarna att hantera komplexa utmaningar kan stärkas genom att leda och agera tillsammans - ett kollektivt ledarskap. Förmåga att använda omvärldsbevakning som ett strategiskt verktyg och bli medveten om hur egna referensramar, kanaler och nätverk påverkar eller kan tas i bruk. Utveckla nyfikenhet, reflektionsförmåga, förmåga att omfatta många perspektiv och att tolka och dra slutsatser.

Motivation - viktig förutsättning för utveckling

Din motivation och ditt aktiva deltagande är en förutsättning för att programmet ska leda till utveckling av dig och din organisation. Programmet ställer höga krav på närvaro och engagemang. Vi förväntar oss att du deltar med ett öppet sinne och ett intresse för att lära av andra ledare, andra verksamheter och att bygga nätverk. Vi förväntar oss också att du har med dig ett konkret utvecklingsprojekt eller förbättringsområde från din verksamhet. Det valda området ska ha en tydlig potential att påverka verksamhetens resultat eller kvalitet.

Med programmet vill SKR bidra till utvecklingen av ett professionellt ledarskap, ta tillvara erfarenheter och utveckla kunskap om strategiskt ledarskap i politiskt styrd verksamhet samt erbjuda en arena för utveckling och nätverksbyggande.

Kontakt

Sofia Linnarsson
SKL Kommentus
08-709 55 34

Christina Norlin Mistander
SKR
08-452 74 62

Informationsansvarig

  • Christina Norlin Mistander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!