Publicerad: 19 februari 2019

Frågor och svar om registerkontroll

Med anledning av de frågor som kommer till SKL om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg lämnas följande information.

Enligt skollagen är arbetsgivaren skyldig att begära att den som erbjuds anställ­ning inom förskoleverk­samhet, skola och skolbarnsomsorg lämnar utdrag ur belast­ningsregistret. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Lagen gäller även uppdragstagare m.fl., lärar­studenter och vissa vuxen­studerande samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

Cirkulär 2000:136: Ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverk- samhet, skola och skolbarnsomsorg

Cirkulär 08:26: Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Motsvarande skyldighet finns vid nyanställning av arbetstagare vid hem för vård och boende för unga, HVB-hem. Se SKL:s cirkulär 07:32.

Cirkulär 07:32: Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Lagarna är uttömmande och arbetsgivaren är inte skyldig att utföra registerkontroll annat än i de fall som finns angivna enligt lag.

Belastningsregisterutdrag i övrigt

Cirkulär 14:20: Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Arbetsgivaren kan i dag begära registerutdrag även för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är integritetskänsliga uppgifter, och arbetsgivare bör därför överväga nyttan med åtgärden för andra verksamheter än de som regleras i lag, i förhållande till skyddet för den enskilde arbetssökandens personliga integritet.

Betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Med anledning av att arbetsgivare inom både privat och offentlig verksamhet, i allt större utsträckning begär att en arbetssökande ska beställa ett utdrag ur belastningsregi­stret och visa upp det för arbetsgivaren i samband med anställning, har utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslagit att det genom en ny lag, ”lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet”, ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ­ett utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret.

Förslagen i utredningens betänkande Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), har skickats på remiss till bland annat arbetsmarknadsparter för synpunkter.

Frågan har även tidigare utretts i SOU 2009:44, men har hittills inte lett till lagstiftning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!