Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar omplacering/turordning vid arbetsbrist

Behöver man turordna arbetstagare när en arbetsbristsituation kan lösas genom omplacering?

Nej. AD har slagit fast att turordningsreglerna i LAS inte aktualiseras om en uppkommen arbetsbrist kan lösas genom omplacering enligt 7§ 2 st LAS (se AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30). Turordningsreglerna blir tillämpliga först när det efter en omplaceringsutredning står klart att någon eller några arbetstagare måste sägas upp.

Kan vi säga upp en arbetstagare som tackar nej till ett erbjudande om omplacering?

Ja, en arbetstagare som tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande kan sägas upp utan att ytterligare omplaceringsmöjligheter behöver utredas eller någon turordning ske.

Om vi kan omplacera alla arbetstagarna i en arbetsbristsituation, kan vi välja fritt vem som får vilken tjänst då?

Vi föreslår att arbetsgivaren vid omplacering tar hänsyn till anställningstiden liksom man hade behövt göra i en tänkt turordningshantering.

Hur ska vi turordna arbetstagare ur en och samma yrkeskategori men som finns vid olika driftsenheter och tillhör olika fackförbund?

Facket kan begära att turordningskretsen utvidgas till samtliga driftsenheter på orten såvida det inte träffats lokalt kollektivavtal om annat. För den primär- och regionkommunala sektorn gäller utifrån ADs praxis förvaltningsområdet som den yttersta organisatoriska gränsen för utvidgning av turordningskretsen.

Enligt Allmänna bestämmelser § 35 mom 1e lägger man samman arbetstagare med samma yrkesbenämning men olika fackliga organisationer på en och samma lista utifrån anställningstid. Den eller de arbetstagare med kortast anställningstid får sedan konkurrera med andra arbetstagare som är medlemmar i respektive fackliga organisation utifrån anställningstid och tillräckliga kvalifikationer.

Hur ska jag hantera oorganiserade arbetstagare utifrån Allmänna bestämmelser §35 mom 1e?

Oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare som tillhör en facklig organisation som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren skall i turordningshänseende placeras på den lista där han eller hon typiskt hör hemma. Om det finns flera möjligheter kan arbetsgivaren välja vilken lista arbetstagaren bör placeras på.

Hur avgör vi vilken yrkesbefattning en viss arbetstagare tillhör?

För att avgöra en arbetstagares yrkesbefattning kan man utgå ifrån det lokala lönekollektivavtalet samt anställningsavtalet.

Vad händer om arbetstagaren inte anmäler att han eller hon vill göra gällande sin företrädesrätt?

En arbetstagare måste alltid anmäla att han/hon vill göra anspråk på sin företrädesrätt enligt 27§ LAS. Innan arbetstagaren gjort det föreligger ingen företrädesrätt alls. Utöver det gäller att arbetstagaren i enlighet med Allmänna bestämmelser §35 mom 1f) skriftligen måste anmäla att han eller hon vill bevara sin företrädesrätt, annars förfaller den.

Vilka är förutsättningarna för företrädesrätt till återanställning?

  1. Att den föregående anställningen upphört på grund av arbetsbrist.
  2. Vid en tidsbegränsad anställning så framgår det av lagtexten att det måste ha skett med stöd av 5§LAS för att ge företrädesrätt.
  3. Att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren.
  4. För att erhålla ny anställning med stöd av företrädesrätten krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbetet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!