Publicerad: 9 april 2018

Under anställningen

Grundläggande är att anställda ska utföra sitt arbete efter bästa förmåga och i enlighet med de riktlinjer och rutiner som gäller för arbetet.

Det betyder att de anställda, av hänsyn till korrekt myndighetsutövning och hänsyn till verksamheten som sådan, inte vid sidan av anställningen kan ha vilka uppdrag eller andra arbeten som helst. Därför finns det bestämmelser om bisysslor i lag (LOA) och avtal (AB).

Bisyssla

Inom den kommunala sektorn ställer verksamheten särskilda krav. Bisysslor indelas i tre slag, nämligen förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande. I lagen om offentlig anställning regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna, här finns en rätt för arbetsgivaren att kräva att den otillåtna bisysslan upphör.  För övriga bisysslor återfinns regler i AB. Om bisysslan inte är tillåten kan arbetsgivaren kräva att den upphör.

Avstängning med mera

Arbetstagare kan av arbetsgivaren tillfälligt tas ur arbete. Det kan exempelvis ske om arbetstagaren kommer onykter till arbetet.

Arbetsgivaren har möjlighet att avstänga en arbetstagare om denne på sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen. Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. Avstängning görs i avvaktan på att den misstänkta förseelsen blir utredd.

AB reglerar två olika typer av avstängning, med lön eller utan. Huvudregeln är att arbetstagaren behåller lön och eventuella avlöningsförmåner under avstängning. Huruvida lön eller avlöningsförmåner ska utbetalas är beroende av på vilken grund avstängningen skett. Arbetsgivaren kan besluta om avstängning utan lön om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger, till exempel när en arbetstagare genom sitt handlande får arbetsgivaren att överväga avsked.

Beslut om avstängning är inte en disciplinär åtgärd utan kan följas av avskedande, uppsägning eller disciplinpåföljd. Inför beslut om avstängning ska arbetsgivaren genomföra överläggning med berörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagaren behåller sin lön under avstängning om inte arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger.

Disciplinpåföljd

Om en arbetstagare gör sig skyldig till fel eller försummelse i anställningen kan arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig varning. Beslut om disciplinpåföljd ska meddelas skriftligen. Innan frågan om disciplinpåföljd avgörs ska arbetstagaren få tillfälle att yttra sig och lokal arbetstagarorganisation ska underrättas om den tilltänkta åtgärden. Arbetstagarorganisationen har även möjlighet att påkalla överläggning inom sju kalenderdagar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!