Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

16. Läkarintyget är underskrivet av en sjuksköterska, är det giltigt?

Enligt sjuklönelagen är det inte giltigt, eftersom det är ett lagkrav enligt 8 § sjuklönelagen att intyget är utfärdat av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön endast om arbetstagaren styrker nedsättning arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare. Samma krav på utfärdandet av intyg ställs även i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

I Socialstyrelsens föreskrifter framgår i 3 kap 1 § att den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar ett intyg ska ha den kompetens som krävs för att utfärda intyg. Vad som menas med tillräcklig kompetens förtydligas i det Meddelandeblad som är kopplat till föreskriften:

”Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 ska intygsutfärdaren ha den kompetens som krävs för att utfärda intyget. Bestämmelsen är professionsneutralt utformad. Det innebär att föreskriften inte specifikt reglerar den kompetensen intygsutfärdare måste ha. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.”

Med andra ord är det inte möjligt att delegera utfärdande av läkarintyg under sjuklöneperioden till annan profession.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

I PDF-versionen av sjuklöneintyget ska utfärdaren ange sin befattning, det vill säga läkare eller tandläkare.

De digitala läkarintygen kan endast signeras av läkare och tandläkare. Om arbetsgivaren erhåller en utskrift av ett läkarintyg utfärdat på SKR-formulär, och som är signerat digitalt, är detta en garanti för att intyget är utfärdat och signerat av en läkare eller tandläkare. Se även svar på fråga 22.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!