Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

1. Varför behövs ett läkarintyg för sjuklöneperioden? 

En individ behöver styrka till sin arbetsgivare att hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det görs med ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare.

Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) ska arbetsgivaren ta ställning till individens:

  • rätt till sjuklön
  • rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom
  • behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden.

Olika varianter används

Tidigare har det inte funnits något specifikt läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Enligt rådande regelverk finns idag inget formkrav på ett sådant intyg. Det vill säga att det inte finns något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket skapar osäkerhet om vilket intyg som ska användas och vilken medicinsk information som behöver finnas i intyget. Därför har SKR tagit fram ett nationellt läkarintyg som utgår från rådande regelverk och aktörernas ansvar i sjukskrivningsprocessen under sjuklöneperioden. Det underlättar också processen för individen när det blir tydligare vad som gäller, vilken information som behövs och varför.

Idag finns ett antal olika varianter av intyg som används under sjuklöneperioden och ibland används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning även för detta ändamål. Dessa olika intyg uppfyller inte alltid kraven i sjuklönelagen, vilket kan innebära att individen inte styrker sin rätt till sjuklön och ledighet. Ibland efterfrågas för lite information eller onödigt mycket information, ibland fel information.

Fel att använda Försäkringskassans läkarintyg under sjuklöneperioden

När Försäkringskassans läkarintyg används för att styrka arbetsoförmåga under sjuklöne-perioden har det även inneburit att det sker en hel del felskick av intyg. Om Försäkrings-kassans läkarintyg används under sjuklöneperioden så kan det uppfattas som att intyget felaktigt ska skickas till Försäkringskassan. Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukfallet) är Försäkringskassan oftast inte involverad i sjukfallet och efterfrågar inte heller medicinska underlag. Det innebär därför extra arbete för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att hantera intyg som antingen felaktigt skickats eller returnerats till dem.

De nya läkarintygen är även anpassade till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och till Socialstyrelsens intygsföreskrift.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!