Publicerad: 15 oktober 2020

Hot och våld, arbetsmiljö

Hot och våld är omfattande arbetsmiljöproblem i kommuner och regioner. SKR stöttar arbetsgivarna i deras arbete med förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

Arbetet mot hot och våld integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) (AFS 2001:1). Ofta delar man in det förebyggande arbetet i förebyggande samt akuta och uppföljande åtgärder.

Arbetsgivaren är skyldig att kartlägga vilka risker som finns för hot och våld på arbetsplatsen. Kartläggningen ska resultera i ett åtgärdsprogram. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbetsuppgifter som kan innebära risk för hot och våld.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Arbetsmiljöverket

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), Arbetsmiljöverket

När hot och en våldshändelse inträffat

Rapportera incidenten

Man ska alltid rapportera en incident, oavsett hur liten eller allvarlig den uppfattas. En fungerande incidentrapportering kan användas som grund för riskanalyser, riskbedömningar och förebyggande arbete samt för att upprätta statistik för att se mönster och förändring över tid. IA-systemet som AFA försäkring tagit fram är utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö.

IA-systemet, AFA försäkring

Anmäl om incidenten inneburit en skada

Om hot och våldshändelsen inneburit en arbetsskada ska den anmälas till Försäkringskassan. Här anmäler arbetsgivaren enligt socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §.

Allvarliga hot och våldshändelser ska enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen (AML) rapporteras till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar.

Anmäl hot och våldshändelse, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!