Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Hur går man som arbetsgivare vidare om en utredning har konstaterat trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?

När det gäller åtgärder efter en utredning finns ingen ”patentmetod” som täcker alla former av sociala arbetsmiljöproblem. Här gäller det att göra en avvägning av omständigheter och allvarlighetsgrad.

Tänkbara åtgärder är att:

  • Göra den person som kränker eller trakasserar, medveten om att beteendet är att uppfatta som kränkande särbehandling, trakasserier/sexuella trakasserier och att beteendet genast ska upphöra.Samtalet ska dokumenteras och den berörde ska få en kopia på minnesanteckningarna. Det kan vara ett bra första steg och i många fall vara tillräckligt. Upprepa vid behov.
  • Medarbetaren ska även göras medveten om att en upprepning kan medföra arbetsrättsliga åtgärder som uppsägning eller att de riskerar disciplinär åtgärd i form av varning. Detta ska dokumenteras och den berörde ska få en kopia på minnesanteckningarna.
  • Facklig organisation ska informeras och inför eventuell åtgärd mot en medarbetare. Dessutom ska sedvanliga överläggningar eller förhandlingar genomföras. Om den utpekade medarbetaren vill ha stödperson/ombud med vid till exempel en överläggning med arbetsgivaren ska det tillåtas.
  • Återkommande följa upp med såväl den utpekade och den utsatte, såväl som med andra berörda av händelsen.
  • Insatser genom beteendevetare från företagshälsovården. Både för den utsatte och för den/de som utpekats. Den utsatte kan behöva täta samtal med närmaste chef om det som har hänt, vid behov stöd av exempelvis företagshälsovården och att vid behov starta en arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Avsked eller uppsägning av personliga skäl av en anställd är åtgärder som är aktuella när det varit ett grovt/allvarligt händelseförlopp, eller om händelser upprepats trots tillrättavisning, varning och andra insatser.
  • Är det fråga om allvarlig händelse och påstått brottslig handling behöver arbetsgivaren i de flesta fall vidta åtgärder mot den som utpekas som förövare, som till exempel avstängning från arbetet under utredningsfasen.
  • Det är dock viktigt att hålla i minnet att en grundläggande rättssäkerhetsprincip är att frågor om brott har begåtts eller ej avgörs i domstol och att arbetsgivaren därför måste vara försiktig i vad som kommuniceras om en händelse och om skuldfrågan.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!