Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Arbetsbelastning och stress

Det är lite otydligt vad begreppet ohälsosam arbetsbelastning innebär. Föreskriften har ett förebyggande perspektiv, vilket gör att en exakt definition inte behövs.

Hur utbredda är problemen med stress?

Många individer upplever en ökande stress i arbetslivet.

Professor Hugo Vesterlund från Stressforskningsinstitutet tog på ett SKL-seminarium våren 2016 upp frågan om stressen i arbetslivet sammantaget har ökat. Han utgick från flera olika statistikkällor och konstaterade ingen betydande förändring av stress i arbetslivet under de sista 10-15 åren. Däremot så konstaterade han en ökning av stress i arbetslivet under slutet av 1990-talet.

Hugo Vesterlunds, professor på Stressforskningsinstitutet, presentation (PDF, nytt fönster)

Finns det signaler på ohälsosam arbetsbelastning som arbetsgivaren bör ha koll på?

Det finns en rad olika signaler som arbetsgivaren ska vara vaksam på. Den viktigaste handlar om beteendeförändring, till exempel att en medarbetare ger uttryck för trötthet, bristande koncentration, dåligt humör eller liknande.

På en organisatorisk nivå kan en hög sjukfrånvaro eller försämrad kvalitet i verksamheten eller förekomst av konflikter och kränkande särbehandling vara signaler.

Psykisk ohälsa

Sjukskrivningarna ökar - där psykisk ohälsa är en allt vanligare orsak. Senaste siffra är att 46 % av långtidssjukskrivna kvinnor har någon diagnos som rör psykisk ohälsa.

Samtidigt ligger vi långt från de nivåer som var i början av 2000-talet men ökningstakten ska tas på allvar.

De faktorer som mest påverkar variation i sjukskrivningsnivåer handlar om socialförsäkringens utformning och andel icke tidsbegränsade sjukersättningar, det som förr kallades förtidspensioner. Även konjunkturen spelar in.

I Sverige har sjukskrivningsstatistiken över tid varierat kraftigt. Ingenting tyder på att de kraftiga svängningar som präglat den svenska sjukfrånvaron skulle vara kopplade till förändringar av hälsotillståndet eller till arbetsmiljön.

God social arbetsmiljö en fördel för alla

En god social arbetsmiljö är nära kopplat till framgångar beträffande kvalitet och resultat i verksamheten och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!