Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

I vilken ordning kan fördelning ske? Undertecknar nämndens ordförande fördelning till förvaltningschef , som i sin tur fördelar vidare till verksamhetschef eller enhetschef?

  • Kommunerna har inom ramen för kommunallagen stora möjligheter att själva bestämma sin organisation och hur verksamheten ska bedrivas.
  • Arbetsmiljöansvaret ligger nära verksamhetsansvaret. Har någon fått uppgifter i verksamheten ligger det nära tillhands att denne också får arbetsmiljöuppgifter för verksamheten.
  • Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vem det är som har uppgifter inom arbetsmiljöområdet och att medarbetarna vet vem hen ska vända sig till.
  • Fullmäktige ansvarar som kommunens högsta organ att nämnderna får nödvändiga resurser för att bedriva verksamheten och fastställer också om nämnden ska ha arbetsmiljöansvar.
  • Nämnden kan fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och sedan låta förvaltningschefen fördela vidare i organisationen. Nämndens beslut är kollektivt, men det är rimligt att ordföranden undertecknar fördelningen.
  • Det är bra om arbetstagare med speciella uppgifter , till exempel kemilärare, slöjdlärare, yrkeslärare också ges tydliga arbetsmiljöuppgifter.
  • Vid all fördelning av arbetsmiljöuppgifter är det viktigt att hen ges befogenheter och resurser för att kunna sköta uppgifterna på ett bra sätt samt att möjlighet till returnering finns.
  • Det gäller att fördela- inte abdikera! Det är viktigt att den som fördelar uppgifter följer upp och ingriper om inte fördelningen fungerar på avsett sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!