Publicerad: 19 februari 2019

SKL om regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen har fastställt en arbetsmiljöstrategi för 2016-2020 där en ambitiös arbetsmiljöpolitik är högt prioriterad. SKL är positiv till regeringens initiativ att ta fram en långsiktig arbetsmiljöstrategi men är kritiska mot bristen på en helhetssyn beträffande arbetsmiljöfrågorna.

Regeringen vill med strategin visa arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket vilka ambitioner man har på arbetsmiljöområdet de närmaste fem åren.

I regeringens arbetsmiljöpolitik finns tre prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande arbetsolyckor.

Brist på helhetssyn i strategin

Regeringens huvudfokus i strategin är att förebygga ohälsa och olycksfall. SKL anser att en offensiv arbetsmiljöpolitik tydligare borde syfta till att främja hälsa i arbetslivet. En mer balanserad och heltäckande bild av arbetslivet inkluderar även dimensioner runt hälsofrämjande, kompetens- och personlig utveckling. För de allra flesta ger jobbet gemenskap, försörjning och makt att forma sitt liv. Strategin borde därför också innehålla menings- och hälsofrämjande, förebyggande samt rehabiliterande dimensioner av arbetsmiljön.

Arbetsmiljöstrategi i linje med samhällsutmaningar

Prioriteringarna kring ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö ligger i linje med många av de utmaningar som kommunerna och landstingen står inför de kommande åren. Detta är även frågor som SKL arbetar aktivt med i samverkan med de fackliga organisationerna inom Suntarbetsliv.

Ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv med fortsatta och långsiktiga insatser för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa är nödvändig. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för arbetsplatser där personer med sviktande hälsa kan vara med och bidra. Dessutom framhåller regeringen utmaningar kring unga och äldres arbetsmiljö samt konsekvenser av nya sätt att organisera arbetet.

Psykoscial arbetsmiljö

Långsiktiga insatser behövs för den psykosociala arbetsmiljön och möjligheter för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetslivet förändras och många upplever att tempot har ökat. Kvinnor drabbas i högre grad av stressrelaterad ohälsa oavsett om orsaker står att finna i arbetsliv, livsstil, familjesituation, fritid eller en kombination av dessa förhållanden. Att hantera dessa utmaningar inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi är nödvändig. Denna del av strategin ligger dessutom i linje med många av de effektivitetsutmaningar som välfärdssystemen står inför under de kommande åren.

Andra synpunkter på regeringens arbetsmiljöstrategi

Inrätta ett kunskapscentrum

SKL har tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden under flera år drivit frågan om inrättandet av ett kunskapscentrum för samordning av information om arbetsmiljöforskning. SKL är positiva till att en utredning nu tillsätts i denna fråga. Men finansieringen av kunskapscentret är oklar eftersom verksamheten ska finansieras inom befintliga anslag inom arbetsmiljöområdet.

Företagshälsovårdens framtida utveckling

Företagshälsovården är ett viktigt externt stöd för många kommuner och landsting. Strategin tar inte upp företagshälsovårdens framtida utveckling vilket SKL tycker är en viktig fråga för kommuner, landsting och regioner.

Främja det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM

SKL är tveksam till att regeringen väljer att lyfta fram dödsolyckor som en av tre prioriteringar i strategin. Frågan är inte oviktig, men berör en begränsad del av arbetsmarknaden. Bland de branscher som är mest berörda av dödsolyckor pågår redan ett aktivt arbete, vilket visar att frågan redan är prioriterad. Ett alternativ vore att lyfta fram och prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det systematiska arbetsmiljöarbetet är nyckel till goda arbetsförhållanden, både när det gäller den fysiska och social arbetsmiljön.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!