Publicerad: 30 juni 2020

Fråga och svar

Vem bör företräda verksamheten vid Arbetsmiljöverkets inspektioner?

Olika typer av inspektioner kräver olika representation. Verksamheten bör företrädas av personer med befogenheter, resurser och möjlighet att hantera uppkomna frågor och problem, gärna förvaltningschef och/eller avdelnings chef, verksamhetschef, rektor. Det är också i många fall bra om HR eller personalfunktionen deltar.

Om frågorna rör arbetslokalernas utformning eller funktion bör någon med fastighetsteknisk kompetens vara med. För mindre bolag bör VD eller ägaren närvara. Berörda skyddsombud/arbetsmiljöombud ska också bjudas in och uppmanas att delta. En inspektion kan i slutänden medföra tvingande krav med dryga vitesbelopp. Informera om möjligt ansvariga förtroendevalda i nämnder och styrelser eller ledamöter i bolagsstyrelsen.

Red ut med Arbetsmiljöverket hur tillsynen planeras, vart kallelser skickas och vilka förväntningar på deltagande som finns. Arbetsmiljöverket sänder i regel sina skrivelser och beslut till arbetsgivarens officiella adress. Be också verket sända kopior till de personer eller funktioner som i praktiken kommer att handlägga ärendet. Kvittering av förelägganden och förbud liksom överklaganden ska i regel undertecknas av firmatecknare.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!