Publicerad: 27 februari 2020

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

För att minimera risken för smittspridning, ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Riskbedömning

Arbetsgivaren behöver planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.

Anställningsvillkor

För regioners, kommuners och Sobonas medlemmar gäller kollektivavtalet HÖK och
dess bilaga Allmänna bestämmelser.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Allmänna bestämmelser

Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder som lindrar situationen vid ett virusutbrott. Ytterst är det verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt. Det gör att respektive chef ska fatta beslut om att till exempel beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbete på hemmaplan, häva påbörjad semester och ta in extrapersonal.

Definition av pandemi och epidemi

En pandemi definieras som ett utbrott av en infektionssjukdom som snabbt och lätt sprider sig bland människor över mycket stora geografiska områden. Medan en epidemi kan rasa i ett enskilt land, drabbar en pandemi – i sin yttersta konsekvens – människor över hela jorden.

Folkhälsomyndigheten

Vår medarbetare blev sjukskriven av läkare eftersom man misstänker att denne blivit smittad av covid-19. Vilka ersättningar kan bli aktuella?

Ersättning vid sjukdom

Om arbetstagaren blir sjuk och inte kan arbeta har hon eller han i stället rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. Det görs karensavdrag från första dagen i sjuklöneperioden. Från och med dag 15 i sjukperioden betalas sjukpenning från Försäkringskassan.

En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklön från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Sjuklönen betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Arbetsgivaren betalar vidare utfyllnad till en arbetstagare vars fasta kontanta lön överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken (66,67 % av prisbasbeloppet).

Smittbärarpenning

Om arbetstagaren har eller antas ha en smittsam sjukdom eller om hon eller han smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk, kan smittbärarpenning betalas ut från Försäkringskassan.

Information om smittbärarpenning med anledning av Coronaviruset, Försäkringskassan

Hur förbereder vi verksamheten för ett eventuellt epidemi- eller pandemiutbrott?

Riskbedömning

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Expertis i form av företagshälsovården kan behöva anlitas. Riskbedömningen ska genomföras i samråd med skyddsombud.

Även en risk- och sårbarhetsanalys behöver genomföras. En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska de sårbarheter som en mer omfattande smittspridning kan utgöra.

Omfattande personalfrånvaro

Vid ett eventuellt epidemi- eller pandemiutbrott finns det risk för hög personal­frånvaro. I en sådan situation kan arbetsgivaren inom ramen för Allmänna bestämmelser, AB på olika sätt vidta åtgärder för att upprätthålla berörda verksamheter.

Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att beordra övertid och nödfallsövertid. Arbetstagaren är skyldighet att, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap samt att inom ramen för anställningsavtalet förflyttas till annan arbetsplats.

Vad kan arbetsgivaren göra i samband med att en medarbetare ska komma tillbaka till arbetet efter en resa i ett land med pågående smittspridning av covid-19?

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och tillhandahåller råd i samband med resor. Folkhälsomyndigheten uppdaterar riskbedömning och rekommendationer löpande och arbetsgivare bör ta del av myndighetens bedömningar.

Folkhälsomyndigheten

Arbetsgivaren bör prata med medarbetaren innan denna återvänder till arbetsplatsen och göra en riskbedömning. Vid misstanke om smitta hos arbetstagaren eller anhörig, bör arbetsgivaren hänvisa medarbetaren att genast kontakta 1177 Vårdguiden telefonledes för vidare information, arbetstagare med misstänkt smitta ska inte hänvisas till vårdcentral eller akutmottagning.

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv har arbetsgivarenmöjlighet att vidta följande åtgärder:

Arbetsgivaren kan stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna, mer information om det i Cirkulär 20:6.

Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsgivaren kan, oberoende av medarbetarens hälsotillstånd, om arbetsgivaren ändå finner skäl därtill komma överens med medarbetaren om att medarbetaren kan arbeta hemifrån eller annan plats. I de fall det inte finns möjlighet att arbeta hemifrån eller annan plats kan arbetsgivaren ändå föreslå att medarbetaren stannar hemma under viss tid. Lön och andra anställningsförmåner utgår som vanligt i bägge fallen.

Vad gäller för medarbetare som reser i tjänsten?

Utrikesdepartementet avråder tills vidare, från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. Vidare avråder utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Arbetsgivare bör ta del av utrikesdepartementets information.

Utrikesdepartementet

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och tillhandahåller råd i samband med resor. Enligt myndigheten förekommer smittspridning för närvarande i Kinas fastland, Hongkong, Iran, Sydkorea och norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto).

Folkhälsomyndigheten uppdaterar riskbedömning och rekommendationer löpande och arbetsgivare bör ta del av myndighetens bedömningar.

Folkhälsomyndigheten

Arbetsgivaren bör följa myndigheternas rekommendationer inför beslut om tjänsteresor. Observera att myndigheternas rekommendationer snabbt kan förändras varför utvecklingen behöver följas löpande. Det är därför av vikt att arbetsgivaren har en dialog med medarbetaren inför avresan. Arbetsgivaren beslutar alltid ytterst om inplanerade utlandsresor i tjänsten ska genomföras eller ej.

Kan krislägesavtalet aktiveras med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott?

Det kan bli aktuellt att aktivera det särskilda Krislägesavtalet. För att Krislägesavtalet ska aktiveras krävs:

  1. att krisläge i en kommun eller region konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning, samt
  2. att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Phia Moberg
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!