Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Görs det konsekvensanalyser för hälsan i beslutsunderlag?

Underlag till ett politiskt beslut bör omfatta en konsekvensanalys för att ge beslutsfattare kunskap om hälsoeffekterna av beslutet för olika grupper av kvinnor och män, samt lyfta fram eventuella målkonflikter.

En konsekvensanalys väger olika intressen och konsekvenser mot varandra inför olika förslag till åtgärder och beslut. Ofta innehåller de konsekvenser för organisation, personal och resurser men ur ett befolkningsperspektiv (vilka vi är till för) är det viktigt att även väga in andra aspekter. Några förutsättningar som underlättar arbetet är att det finns ett politiskt intresse för och efterfrågan på den typen av underlag.

Hur kan vi bedöma hälsokonsekvenser inför beslut?

Ur ett folkhälsoperspektiv handlar det om en systematisk analys för att belysa beslut som bidrar till ojämlika eller ojämställda livsvillkor och förutsättningar.

Världshälsoorganisationen, WHO och Europeiska kommissionen förordar tillämpning av metodiken Hälsokonsekvensbedömning (HKB), på engelska Health Impact Assessment (HIA). HKB tillämpas i flera europeiska länder som Nederländerna, Finland, England och Irland samt i kommuner och regioner i Sverige.

HKB är en kombination av metoder där fokus är hälsa, inklusive det som påverkar hälsan, och hur beslutet kan påverka kvinnor och män i olika grupper utifrån exempelvis socioekonomi, bostadsort eller ålder.

Tips inför bedömning av beslut

  • analysen behöver göras tidigt i beslutsprocessen tillsammans med personer med olika kompetenser
  • utgå från hälsans bestämningsfaktorer, de faktorer i samhället som påverkar hälsan
  • ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Beskriv konsekvenserna för olika grupper av invånare eller brukare utifrån kön, socioekonomi, ålder etcetera. Är det någon grupp som gynnas eller missgynnas?
  • Utgå från möjligheterna, inte bara kostnader, att uppnå största möjliga nytta i form av långsiktigt god folkhälsa, inklusive jämlikhetsperspektiv, etiska avvägningar, samt hälso- och samhällsekonomiska vinster

När du bidrar i konsekvensanalysen, fundera över alternativa åtgärder utifrån hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande, om problem redan uppstått. Ta även hänsyn till hur vanligt problemet är, om det får allvarliga konsekvenser för individen eller för samhället, och om de tänkta effekterna är kända.

Många använder sig av verktyg som beaktar flera olika aspekter samtidigt, som exempelvis folkhälsa och samhällsplanering. Syftet är dock detsamma, att ge beslutsfattare kunskap om samlade effekter av det aktuella förslaget. Detta bidrar i sin tur till ett bättre och bredare beslutsunderlag.

Ibland finns det behov av en fördjupad konsekvensbedömning inom något särskilt område, till exempel när det gäller jämställdhet, barn, miljö, hållbarhet, likabehandling eller en ytterligare fördjupad HKB.

Läs mer

Konsekvensbeskrivning - en del i åtgärder på en övergripande nivå

Health Impact Assessment – Hälsokonsekvensbedömning (WHO)

Regeringskansliet: Proposition God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Hälsosam samhällsplanering – Healthy Cities i Sverige (PDF)

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsoarbetet – Healthy Cities (PDF)

Hälsokalkylatorn – stöd från HFS-nätverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.