Publicerad 5 maj 2021
Nyhet

Ökad följsamhet till basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner inom vården och omsorgen fortsätter att öka. I kommunerna har följsamheten ökat med 7,4 procentenheter på ett år.

Foto

Emma Spak

En ny mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar på fortsatt ökad följsamhet i både kommuner och regioner.

– Det är positivt att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler fortsätter att öka i kommuner och regioner. En god följsamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska smittspridning inom vården och omsorgen, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Följsamheten

I mätningarna observeras följsamhet till basala hygienrutiner i fyra steg. Mätningen visar att 72,9 procent av medarbetarna i kommunerna följer samtliga fyra steg. Det är en ökning med 3,6 procentenheter sedan höstens extra mätning och 7,4 procentenheter sedan den förra ordinarie mätningen för ett år sedan. I regionerna är följsamheten till samtliga hygienrutiner högre, 86,3 procent, där har det skett en mindre ökning det senaste året.

Även följsamheten till klädregler mäts genom fyra olika steg. I kommuner följer 90 procent av medarbetarna samtliga fyra steg, i regionerna är följsamheten 95,6 procent.

Långsiktigt arbete krävs

De flesta kommuner och regioner som ingår i mätningen har förbättrat sina resultat. Det är inom den kommunala vården och omsorgen som de största ökningarna av följsamheten skett. Den ökade följsamheten i kommunerna det senaste året har bland annat handlat om täta uppföljningar, särskilda hygienombud, tät dialog med alla chefer och ett bra stöd från ledningen. Under hela 2020 har medarbetare inom vård och omsorg och fått extra utbildningar.

– Följsamheten har succesivt blivit bättre i både kommuner och regioner under många år, även om vi sett en särskilt positiv utveckling inom den kommunala vården och omsorgen det senaste året. Men följsamheten behöver bli bättre, det krävs ett långsiktigt systematiskt arbete i verksamheterna och att hela tiden följa upp resultat, säger Emma Spak.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler mäts nationellt en gång om året, därutöver sker lokala och regionala mätningar i kommuner och regioner. Hösten 2020 genomfördes en extra nationell mätning. Mätningarna är viktiga verktyg för att verksamheter ska kunna följa resultatet av deras egna arbete och se vilka insatser som behöver sättas in.

Fakta

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 11-12, 2021. I 18 regioner har 23 557 observationer genomförts och 25 635 observationer i 140 kommuner.

Det är frivilligt för kommuner och regioner att delta i de nationella mätningarna.

Vid mätningarna i regionerna följdes samtliga åtta steg av basala hygienrutiner samt klädregler vid 83,4 procent av observationerna.
Vid mätningarna i kommunerna följdes samtliga åtta steg av basala hygienrutiner samt klädregler vid 67,6 procent av observationerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Agneta Andersson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.