Publicerad: 5 januari 2021

Testning för covid-19

Testning för covid-19 är nödvändigt för att minska smittspridning samt begränsa smittans effekter. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2021 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 samt en tilläggsöverenskommelse om snabbtester.

Syftet med testningen kan variera mellan olika regioner och över tid. Det finns två typer av testning av covid-19:

 • PCR-testning som visar på aktiv infektion (virustest).
 • Serologisk testning som kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).

Överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2021

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19. Överenskommelsen innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19.

Överenskommelsen omfattar även serologisk testning. Serologisk testning ska vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst för att kunna hjälpa till vid akuta planeringsbehov och för att minimera smittspridning. Serologisk testning erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift.

Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp per PCR-test respektive serologiskt test. Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1400 kronor per test. För serologitest uppgår schablonbeloppet till 550 kronor. 250 miljoner kronor avsätts också för smittspårning och utbrottshantering och för vissa regiongemensamma insatser för första kvartalet 2021. Vid behov av bred testning och smittspårning förlängs denna satsning med motsvarande belopp per kvartal för resterande del av 2021.

Överenskommelsen om ökad testning och smittspårning för covid-19 2021 (PDF, nytt fönster)

Ansvar och roller

Statens ansvar

 • Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande innebär att provtagning kan genomföras brett mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan nyttiggöra resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården.
 • Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • Parterna är överens om att upprätthålla samma höga nivå i smittspårningen och utbrottshanteringen.
 • Ersätta regionerna för serologisk testning.
 • Via Folkhälsomyndigheten säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och serologisk testning.

Regionernas ansvar

 • Löpande föra dialog med Folkhälsomyndigheten om vilken pandemisk fas regionen befinner sig i.
 • I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning och smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för denna fas.
 • När det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-testningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dessa grupper oavsett fas i pandemin.
 • I de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas genomföra bred ändamålsenlig utöka PCR-testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri testning. Avsikten är att testning ska ske så snart som möjligt utifrån en medicinska bedömning och att svar ges som fort som möjligt i syfte att bryta smittkedjor.
 • Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i enlighet med smittskyddslagen.
 • Genomföra serologisk testning för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen testning utifrån den kapacitet som kan tillgängliggöras.
 • Vid kapacitetsbrist i testningskedjan prioritera testning i form av PCR-testningen och smittspårning framför antikroppsprovtagning. Ge Folkhälsomyndigheten tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys av smittspridning.

Tilläggsöverenskommelse om snabbtester

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har regeringen och SKR beslutat om en tilläggsöverenskommelse som också omfattar förutsättningarna för att genomföra snabbtester.

Snabbtester kan vara ett bra komplement till PCR-tester. Det kan bland annat användas inom äldreomsorgen och för att snabbt kunna göra en första bedömning av patienter med misstänkt covid-smitta inom hälso- och sjukvården på exempelvis en akutmottagning. Snabbtester kan också vara ett effektivt verktyg för smittspårning, då det ger möjlighet att tidigt upptäcka och bryta smittkedjor.

Tilläggsöverenskommelsen innebär att regeringen ersätter snabbtester som tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. Ersättningen till regionerna är 300 kronor per genomfört test.

Tilläggsöverenskommelse Ökad nationella testning och smittspårning för covid-19, 2021 (PDF, nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19.

Folkhälsomyndigheten Vägledning för användning av antigentester covid-19 (PDF, nytt fönster) 

Tidigare överenskommelse 2020

Överenskommelse SKR och regeringen om ökad nationell testning för covid-19 2020 (PDF, nytt fönster) 

Rekommendation gemensam egenavgift serologisk testning avseende covid-19  2020 (PDF, nytt fönster) 

Pandemins tre faser

Folkhälsomyndigheten beskriver det pandemiska förloppet utifrån tre faser, en tidig fas med ett fåtal fall, en pandemisk fas med ett stort antal fall samt en sen pandemisk fas där antalet fall successivt minskar. Olika regioner kan vid samma tidpunkt befinna sig i olika faser. Åtgärderna under de olika faserna ser olika ut och har olika syfte, testning ska därför alltid genomföras utifrån det behov som finns i respektive region.

Riskbedömning för fall under tidig, pandemisk och sen fas.

Pandemiska förloppets tre faser. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrika Vestin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!